Архів

Інформація до 01.03.2024

Переваги та особливості лізингу:

• Можливість фінансування у іноземній валюті
• Оформлення, реєстрацію та страхування предмету лізингу здійснює лізингова компанія
• Для юридичних осіб:
• всі платежі у рамках договору лізингу (окрім сум, що відшкодовують частину вартості предмета лізингу згідно податкового обліку) повністю включаються до валових витрат, зменшуючи тим самим суму податку на прибуток;
• предмет лізингу амортизується лізингоодержувачем, зменшуючи податкову базу підприємства;
• лізингоодержувач має право на податковий кредит із ПДВ на повну вартість пред¬мета лізингу в момент його отримання від лізингодавця (крім випадків, коли віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту прямо заборонено чинним законодавством України);
• відсотки і комісія у складі лізингового платежу не є об'єктом оподаткування ПДВ;
отримані у лізинг активи не підлягають відчуженню податковими органами.

 

Інформація про послугу фінансового лізингу

Послуга фінансового лізингу надається на умовах договору фінансового лізингу.

Мінімальний строк дії договору – 1 рік.

 

Клієнт має право звернутися з проханням дострокового (але не раніше ніж по закінченні 12 місяців з початку строку лізингу) викупу, за умови сплати передбачених договором платежів.

Договір достроково припиняється, якщо має місце одна з обставин для відмови від договору та повернення предмета лізингу у безспірному порядку, отримання від Клієнта або страхової компанії письмового повідомлення про настання обставин знищення, викрадення або втрати Предмета лізингу, а також у випадку, якщо Предмет лізингу пошкоджений і не може бути відновлений, Клієнт дострокового (до закінчення строку лізингу) повертає Предмет лізингу, та згідно положень договорута чинного законодавства України.

Будь-які зміни та доповнення до договору повинні бути виконанні в письмовій формі та підписані обома Сторонами, за винятком зміни Графіка у визначеному договором та додатками до нього порядку.

Витрати (додаткові витрати), які були понесені лізингодавцем у зв’язку з набуттям права власності на Предмет лізингу, адмініструванням такого права власності (включаючи сплату податків та зборів, інших обов’язкових платежів), реєстрацією, страхуванням Предмета лізингу, витрати, пов’язані з вилученням Предмета лізингу та його подальшою реалізацією, та всі інші витрати за договором вказуються у договорі та загальних умовах до договору.

Будь-які інші послуги лізингодавця (крім передачі Предмета лізингу у користування) згідно переліку послуг Лізингодавця та згідно тарифів Лізингодавця, розміщеними на www.rla.com.ua.

Позасудовий розгляд скарг клієнтів здійснюється, шляхом розгляду лізингодавцем скарг та заяв клієнтів в порядку та у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Послугу фінансового лізингу надає ТОВ «Райффайзен Лізинг », Довідка про взяття на облік юридичної особи, як такої, що має право надавати послуги з фінансового лізингу серія ФЛ №293, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 08.08.2006 року (переоформлена 27.10.2017 року), ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг фінансового лізингу (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 28.03.2017 № 766); код ЄДРПОУ 34480657; включений до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (юридичні особи-лізингодавці); місцезнаходження: 01601, місто Київ, вул. Пирогова, будинок 7-7Б, офіс 503; контактний телефон:  +38(044) 590 24 90; адреса електронної пошти: office.info@raiffeisen-leasing.com.ua; державне регулювання діяльності ТОВ «Райффайзен Лізинг » здійснює Національний банк України, 01601, Київ, вул. Інститутська, 9 (Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 №79-ІХ (далі – Закон) визначено перерозподіл та консолідацію функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг. Пунктом 7 розділу II Закону встановлено, що Національний банк УкраїниНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 1 липня 2020 року є правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у здійсненні повноважень та виконанні функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах повноважень, встановлених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».).

ТОВ «Райффайзен Лізинг» не надає та не планує надавати послуги фінансового лізингу фізичним особам (споживачам), не має відповідних продуктів для фізичних осіб - споживачів фінансових послуг.